Avtalevilkår for bredbånd

Vilkår for fiberbredbånd
Disse vilkårene gjelder for avtale om levering av bredbåndstjenester fra Telenor Norge AS (Telenor), org.nr. 976967631, levert under merkenavnet Talkmore.

Avtaleparter er Telenor ved Talkmore og den som er registrert som kunde hos Talkmore, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker av tjenesten.

Vilkårene gjelder i tillegg til Telenors øvrige avtalevilkår. Se Telenors generelle avtalevilkår her. For behandling av personopplysninger, se Telenors personvernerklæring her som gjelder tilsvarende for behandling av personopplysninger under merkevaren Talkmore.

Ved eventuell motstrid mellom vilkår skal nærværende vilkår for Talkmore ha forrang.

For nærmere informasjon om tjenestene, se www.talkmore.no eller kontakt Talkmores kundeservice på chat eller via telefonnummer 915 09 915.

Tjenesten gir tilgang til internett via Telenors nett, som leveres fra et definert tilknytningspunkt, såkalt fiberboks (ONT-boks). Fiberboksen er Telenors eiendom og er tilknytningspunktet mellom nettet og kundens utstyr.

 

Kunden må selv sørge for utstyr som er nødvendig for å bruke tjenesten. Utstyr for kundens hjemmenett er ikke inkludert i leveransen. Med hjemmenett menes trådløs ruter og videre kabling til utstyr i hjemmet. Kunden plikter å benytte Telenors fiberboks (ONT-boksen) ved oppkobling av kundens utstyr.

 

Det er ikke tillatt å sette opp servere for kommersielle aktiviteter, eller videreselge/leie ut linjekapasitet. Kunden kan heller ikke etablere nettverk utenfor egen husstand uten særskilt avtale med Talkmore.


Bredbåndstjenesten inkluderer ikke fast IP-adresse.

 

Kunden er selv ansvarlig for å ha tilfredsstillende viruskontroll og brannmur for beskyttelse mot uautorisert tilgang fra andre. Kunden må selv sikre sitt trådløse nett.

 

Oversikt over priser og eventuelle gebyrer finnes på www.talkmore.no.

Tekniske forhold i nettet kan medføre at det ikke er mulig å levere den maksimale hastigheten tjenesten kan gi.

Talkmore har ikke ansvar for hastighetsbegrensninger som er forårsaket av omstendigheter eller forhold utenfor Talkmores kontroll. Hastigheten videre ut på internettet, dvs. fra Telenors nett er utenfor Telenors og Talkmores kontroll, og kunden kan oppleve lavere hastighet.

Ved trådløs tilknytning i hjemmenettet kan hastigheten påvirkes blant annet av at flere enheter benytter samme forbindelse eller at eldre utstyr brukes. Hastigheten vil i slike tilfeller oppleves som redusert i forhold til angitt hastighet.

Forutsetning for levering av tjeneste er at Telenor sitt nett er, eller vil bli, utbygd for bredbåndstjenester på kundens adresse, det vil si kabel til tomtegrense eller grunnmur.

Talkmore tar forbehold om at det for øvrig ikke er økonomiske eller tekniske hindringer for leveranse av tjenestene.

Kunden er ansvarlig for at kundens utstyr kan benyttes sammen med Telenors utstyr. Kunden er også ansvarlig for skader på kabler og utstyr som følge av tiltak kunden foretar.  Kunden må gjøre seg kjent med kabelføring på egen tomt før eventuelle tiltak iverksettes.

 

Eventuelle kostnader for skader påført kabler og utstyr utover normal slitasje vil bli belastet kunden.

 

Kunden skal snarest mulig varsle Talkmore om det oppstår skade eller feil på utstyr eller utstyr går tapt.

 

Reparasjon eller bytte av utstyr med feil belastes kunden, med mindre feilen skyldes forhold som Talkmore bærer ansvar for. Reparasjon av utstyr skal foretas av Talkmore eller av den som Talkmore utpeker.  Kunden har ansvar for kostnader og risiko knyttet til transport av utstyret til reparasjon eller innbytte.

 

Talkmore er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved utstyret dersom skaden skyldes ytre påvirkning, herunder svikt eller feil ved strømforsyning, lynnedslag eller andre forhold utenfor Talkmore kontroll.

 

Talkmore utfører vedlikehold og feilretting på tilknytningen til og med første tilknytningspunkt.

 

For å sikre tjenestens kvalitet kan Talkmore foreta endringer i utstyr som er levert samt foreta målinger og tester av utstyret.    

Kunden må betale faste, løpende priser på forskudd. Bruk som ikke er inkludert i en fast pris samt eventuell etableringspris faktureres etterskuddsvis. Kunden vil bli belastet månedsavgift for inneværende og kommende måned på første faktura.

Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til Talkmore innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i Talkmore, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til. Forhåndsbetalte faste avgifter utbetales ikke ved oppsigelse av fakturerbart abonnement.
Talkmore bruker trafikkstyring som verktøy for å sikre god kvalitet på tjenestene. Dette gjelder håndtering av trafikk i så vel normale perioder som i perioder med unormal stor belastning i nettet. I fastnettet prioriteres internettrafikk etter tilgjengelig kapasitet og i henhold til hva som anses som akseptabel forsinkelse eller forstyrrelse for den aktuelle tjenesten. Talkmore bruker også trafikkstyring for sikkerhetsformål. I tillegg kan tilgang til enkelte nettsteder blokkeres etter pålegg fra offentlige myndigheter.
Kunde som kjøper tjenester ved fjernsalg eller utenfor fast forretningslokale kan gå fra avtalen (angre) uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Talkmore har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. 

Er tjenesten levert fullt ut før utløpet av angrefristen går angreretten tapt om leveringen har begynt med kundens uttrykkelige forhåndssamtykke og kunden har erkjent at angreretten vil gå tapt.  Dette gjelder ikke ved dørsalg. 

Om kunden har bedt om å få oppstart av levering av tjenesten før angrefristens utløp, skal kunden betale for kostnader som har påløpt hvis kunden angrer.

Kunden kan si opp avtalen med umiddelbar virkning ved å kontakte kundeservice. Ved oppsigelse tilbakebetales ikke forskuddsfakturert månedsavgift for inneværende måned.

Kundeservice ikon med smilefjes og headset
Fant du ikke svaret?
Ikke noe problem! Kontakt oss, så hjelper vi deg videre.
chat-boble ikon
Chat med oss
Snakk direkte med en av våre medarbeidere på kundeservice.
Varslingsboboleikon med utropstegn
Driftsmeldinger
Fungerer ikke alt som det skal? Sjekk drifsmeldingene våre for status.