Vilkår for Talkmore av 13.5.2016.

Vilkårene er gyldig til og med 31.05.20
Her finner du vilkår for alle abonnement
Generelle vilkår Talkmore

Generelle vilkår for Talkmore AS

 

1. Virkeområde og avtaleparter

Talkmore er en enhet i Telenor Norge AS – juridisk enhet er organisasjonsnummer 976967631.

 

Avtaleparter er Talkmore og den som er registrert som kunde hos Talkmore, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.

 

For bestemte tjenester og kundegrupper gjelder spesielle vilkår i tillegg til disse generelle forretningsvilkårene.

 

For nærmere informasjon om de enkelte tjenestene se www.talkmore.no, kontakt Talkmores kundesenter på www.talkmore.no/kontakt eller på telefon 915 09 915.

 

I tilfelle motstrid går særvilkår foran disse generelle vilkårene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye.

 

Hvis en kunde tar i bruk Talkmores tjenester uten at det er inngått noen uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses vedkommende å ha akseptert Talkmores generelle vilkår og eventuelle særvilkår for den aktuelle tjenesten.

 

Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som av kunden er gitt tilgang til tjenestene. Vilkårene omfatter også dennes bruk.

 

2. Nærmere om levering av mobiltjenester

Levering av mobiltjenester fra Talkmore gir tilgang til Telenors mobilnett innenfor Telenors til enhver tid gjeldende dekningsområde i Norge.

 

Ringeminuttene og meldingene (SMS/MMS) skal ikke være maskinskapte, for eksempel som en serie av identiske meldinger.

 

Ved bruk i utlandet, er det til enhver tid den aktuelle utenlandske tilbyders vilkår som gjelder. For nærmere informasjon vises til https://www.talkmore.no/priseriutlandet.html.

 

Hastighet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Blant annet kan dekning, hvor mange som er på nett samtidig, om kunden er utendørs eller innendørs være med på å bestemme hastigheten. Hastighet avhenger også av hvilket abonnement du har. For nærmere informasjon om dekning og hastighet se https://www.talkmore.no/telenordekning-4G

 

Etter at kunden har nådd strupegrense på datatrafikk kan hastigheten justeres ned i henhold til kundens avtale. Nedjusteringen vil gjelde ut inneværende måned.

 

3. Kundens opplysningsplikt 

Når avtalen blir inngått, skal fysiske personer (forbrukerkunder) oppgi navn, fødselsnummer (eventuelt bare fødselsdato, hvis fødselsnummer ikke er tildelt), bostedsadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadressen.

 

Juridiske personer (bedriftskunder) skal oppgi navn, postadresse, fakturaadresse, om sistnevnte  ikke er identisk med postadressen, samt  organisasjonsnummer og kontaktperson.

 

Hvis mulig, skal det oppgis en eller flere elektroniske kontaktadresser, som telefonnummer, e-postadresse e.l., som kan benyttes ved henvendelser fra Talkmore. I tillegg vil Talkmore kunne benytte tildelt telefonnummer eller e-postadresser som elektronisk kontaktadresse.

 

Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon som navn, fødselsdato og adresse.

 

For at Talkmore skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal kunden snarest mulig melde adresseendringer og andre endringer av betydning for kundeforholdet til Talkmore. Dersom Talkmore ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan Talkmore ikke oppfylle sin avtaleforpliktelse og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet.

 

Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenesten, om at opplysninger om bruk av tjenesten vil kunne bli utlevert fra Talkmore til kunden. Se for øvrig pkt. 10 om behandling av personopplysninger. 

 

4. Overdragelse 

4.1 Overdragelse internt i Telenor ASA-konsernet

Rettigheter og plikter i avtaleforholdet kan overdras mellom norske selskaper i Telenor ASA-konsernet.

 

4.2 Overdragelse fra kunden 

Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Talkmores kundekrav, med mindre noe annet følger av norsk rett.

 

Kunden må skriftlig informere Talkmore om enhver overdragelse. I denne forbindelse må den samme informasjon som er nevnt i punkt 3, gis Talkmore.

 

5. Kredittvurdering og kredittgrense 

Når avtaleforholdet forutsetter at Talkmore skal yte kunden kreditt, har Talkmore rett til å foreta en kredittvurdering av kunden.

 

Talkmore fastsetter en kredittgrense for kundens bruk av tjenester basert på en vurdering av den enkelte kundes betalingsevne.

 

Kredittgrensen er et særlig virkemiddel til bruk i avtaleforholdet mellom partene. Hensikten med kredittgrensen er å sikre at kunden mottar informasjon om eventuell uventet eller uønsket økning i sitt forbruk, samt begrense risikoen for tap for Talkmore knyttet til tjenester som Talkmore leverer på forskudd.

 

Kundens tjenester vil bli stengt for videre bruk når det har blitt registrert at kunden har nådd kredittgrensen eller om den har blitt oversteget. Talkmore vil sende ut varsling til kunden, på SMS eller på annen hensiktsmessig måte, når det har blitt registrert at beløpsgrense på kredittgrense nærmer seg og/eller har blitt oversteget. 

 

Talkmore kan kreve at kunden forskuddsbetaler tjenestene eller stiller sikkerhet for riktig betaling ved forfall. Talkmore kan kreve at kunden gjør opp all utestående gjeld før nye tjenester leveres på kreditt.

 

Talkmore kan på saklig grunnlag avslå å inngå avtale med kunden. 

 

6. Priser 

Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenester finnes på www.talkmore.no.

  

7. Betaling og klage på faktura 

Kunden må betale eventuell etableringspris og faste, løpende priser på forskudd. Bruk som ikke er inkludert i en fast pris, faktureres etterskuddsvis. Hvis fakturabeløpet er under et visst beløp, fastsatt av Talkmore, sendes ikke faktura. Beløpet videreføres da til neste fakturaperiode. 

 

Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til Talkmore innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i Talkmore, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. 

 

Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

 

8. Angrerett 

Forbrukerkunder som kjøper tjenester av Talkmore ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Talkmore har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

 

Hvis kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for den bruk av tjenesten som har funnet sted om kunden går fra avtalen. 

 

9. Taushetsplikt 

Talkmore og de ansatte i Talkmore har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen.

 

Talkmore kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i henhold til lov kan kreve det.

 

10. Behandling av personopplysninger 

Talkmore behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter.

 

For en mer utfyllende beskrivelse av Talkmores behandling av personopplysninger vises til http://www.telenor.no/om/personvern/ som med dette også gjelder for Talkmores behandling av personopplysninger.

 

Talkmore behandler personopplysninger for å administrere avtaleforholdet, sørge for levering av avtalte tjenester, informere om varer, tjenester og andre ytelser fra Talkmore samt for fakturering.  Opplysningene benyttes også for feilretting, drift av tjenestene og sikkerhetsarbeid.

 

Bestiller kunden tjenester fra tredjepart som forutsetter utlevering av lokasjonsdata fra Talkmore, kan Talkmore utlevere slike data.

 

Dersom en faktura ikke er blitt betalt eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan Talkmore lagre spesifikasjon av samtaler og hendelser knyttet til abonnementsforholdet inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

 

11. Elektronisk markedsføring 

Talkmore kan markedsføre sine tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringsloven § 15. Kunden kan reservere seg mot slik markedsføring ved å kontakte Talkmores kundeservice.

  

12. Tildeling og endring av elektronisk kommunikasjonsadresse 

Talkmore tildeler kunden bruksrett til bestemte kommunikasjonsnummer, for eksempel mobilnummer, samt personlige elektroniske kort og koder for sikker autentisering eller innlogging av kunden og dennes brukere for eksempel SIM-kort, PIN-kode, brukernavn og passord.  Gjennom de tildelte kommunikasjonsnummer, kort og koder gis kunden tilgang til og knyttes til bruken av tjenesten som kunden har inngått avtale med Talkmore om.

 

Det kan av regulatoriske, tekniske, driftsmessige eller sikkerhetsmessige årsaker, være nødvendig å endre kommunikasjonsnummer som Talkmore har tildelt kunden. Talkmore vil, så langt det er mulig, varsle kunden i rimelig tid forut for endringen.  Talkmore er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av tildelingen av nye kommunikasjonsnummer etter denne bestemmelsen.

 

13. Kundens ansvar for å unngå misbruk 

Kunden skal sørge for at utstyr, personlige kort, koder og passord som benyttes for tilgang til tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene (for eksempel SIM-kort).

 

Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til Talkmore for å hindre misbruk av tjenestene. Talkmore vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

 

14.  Kundens betalingsansvar og ansvar ved tyveri mv 

Den som er registrert som kunde, er ansvarlig for betaling av de tjenester som Talkmore leverer i henhold til avtalen. 

 

Har kunden gitt tilgang til sin telefon/terminal eller annet utstyr til en annen, svarer kunden for dennes bruk. Forbruker skal ikke betale for uvedkommendes bruk av tjenesten dersom disse har fått tilgang til telefonen/terminalen eller utstyret uten kundens medvirkning, med mindre noe annet følger av bestemmelsene nedenfor.   

 

Forbruker svarer for inntil kr 1000 for uvedkommendes uberettigede bruk før meldingstidspunktet. Har forbruker utvist grov uaktsomhet, er forbruker likevel ansvarlig for inntil kr 10.000. Hvis forbrukeren har utvist forsett eller har unnlatt å gi melding uten ugrunnet opphold etter tap av utstyr, personlige kort eller koder, er ansvaret ubegrenset.

 

Talkmore er ansvarlig for bruk av tjenestene som finner sted etter at melding har kommet frem til Talkmore, med mindre kunden har opptrådt svikaktig. 

 

Talkmore skal kunne dokumentere at bruk av tjenesten er autentisert, korrekt registrert og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil. 

 

I tilfelle av falsk bestilling eller ID-tyveri er den hvis navn eller ID er misbrukt, ansvarsfri overfor Talkmore. Med falsk bestilling eller ID-tyveri menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med Talkmore i en annens navn.  

 

Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra kundens side, vil Talkmore politianmelde forholdet.

 

15. Talkmores ansvar ved feil eller mangler 

15.1 Forsinkelse ved levering 

Kunden kan kreve kompensasjon etter standardiserte satser dersom Talkmore ikke leverer tjenesten eller tilknyttede ytelser innen den frist som er avtalt med kunden.

 

15.2 Feil eller mangel i nett eller tjeneste

Hvis kunden ikke kan benytte tjenesten(e) på grunn av feil eller mangel i nettet eller ved tjenesten, og Talkmore ikke kan godtgjøre at feilen skyldes forhold eller begivenheter utenfor Talkmores kontroll, kan kunden kreve kompensasjon etter standardiserte satser.  Kompensasjon vil normalt gis ved at kunden blir godskrevet en forholdsmessig del av faste løpende priser for den aktuelle tjenesten.

 

På grunn av fysiske og geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, kan noen tjenester og utstyr ikke benyttes overalt i nettet.  Dette anses ikke som en slik feil ved tjenestene som er omhandlet i dette punktet.

  

16 Feilmelding, reklamasjon mv. 

Feil eller mangler ved avtalte tjenester som skyldes forhold som ligger innenfor Talkmore ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold meddeles Talkmore.

 

Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor Talkmores ansvarsområde, og kunden burde ha forstått dette, kan Talkmore kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Talkmores feilsøking.

 

Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende, dersom han eller hun ikke gir Talkmore melding om dette innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget det.

 

Talkmore skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved tjenesten, iverksette tiltak for å rette dette. Kunden skal sørge for at Talkmore gis adgang til eiendommen for å kunne utføre feilretting.

 

Dersom kunden gis medhold i en reklamasjonssak, skal Talkmore refundere direkte og nødvendige merkostnader kunden er påført ved å kontakte kundeservice.  Kravet skal sannsynliggjøres. Ordinær samtaletakst refunderes ikke.

 

17. Erstatning

17.1. Direkte tap 

Overfor forbrukerkunder er Talkmore ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten.  Dette gjelder likevel ikke hvis Talkmore godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Talkmores kontroll, og som Talkmore ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.  Overfor næringsdrivende kunder er Talkmore bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Talkmores side.

 

Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

 

17.2 Indirekte tap 

Talkmore er hverken overfor forbrukerkunder eller næringsdrivende kunder ansvarlig for indirekte tap som følge av angler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Talkmores side.

 

Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt samt tap som følge av ødelagte eller forringede data.

 

17.3 Talkmores samlede ansvar 

Talkmores samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 50 000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Talkmores side.

 

17.4 Forbehold 

Talkmore er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til Talkmores nett. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset Talkmores tjenester. 

 

18. Kundens mislighold 

18.1 Stenging ved betalingsmislighold

Ved betalingsmislighold vil Talkmore sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente.

 

Hvis kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan Talkmore stenge for videre bruk av Talkmores tjenester.

 

Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt.

 

Hvis kunden har felles faktura for levering av flere tjenester og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte samtlige kundeforhold, med mindre kunden gjør Talkmore oppmerksom på dem.

 

18.2 Stenging i andre misligholdstilfeller 

Talkmore kan stenge for bruk av tjenestene dersom kunden; 

  1. Ikke har gitt nødvendig og korrekt kundeinformasjon, jf. pkt. 3,
  2. Utsetter infrastruktur eller tjenester for skade eller forstyrrelser
  3. Ikke oppfyller krav til sikkerhetsstillelse fastsatt av Talkmore, jf. pkt. 5, femte avsnitt,
  4. Opptrer i strid med gjeldende lovgivning eller offentligrettslige regler for elektroniske kommunikasjonstjenester, eller
  5. På annen måte grovt misligholder avtalen, grovt misbruker tjenester eller utstyr eller grovt krenker Talkmore, Talkmores representanter eller andre.

 

Når vilkårene for stenging av tjeneste er oppfylt, kan Talkmore stenge samtlige tjenester når kunden har flere kundeforhold.

 

Før Talkmore iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal kunden, om mulig, varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet.  Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, ansees kundeforholdet som opphørt.

 

18.3 Gjenåpningsgebyr 

Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt.

 

19. Stenging i andre tilfeller 

Hvis det kreves av hensyn til sikkerheten eller funksjonaliteten i nettet, viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern, kan Talkmore koble ned kundens forbindelse til nettet uten forhåndsvarsel. Kunden skal, i slike tilfeller, straks informeres om nedkoblingen.

 

Hvis kunden har et unormalt høyt forbruk av tjenester, kan Talkmore, i særlige tilfeller, stenge for bruk av tjenesten eller koble ned forbindelsen til nettet uten å varsle kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

 

20. Oppsigelse eller heving 

20.1 Kundens oppsigelse eller heving 

Kunden kan si opp med umiddelbar virkning. Ved oppsigelse eller utportering, krediteres og tilbakebetales ikke månedsavgift for inneværende måned. Kunden kan med umiddelbar virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Talkmores side.

  

20.2 Talkmores oppsigelse eller heving 

Hvis det er saklig grunn, kan Talkmore si opp avtalen med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen.

 

Talkmore kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side. Før avtalen heves, skal Talkmore, om mulig, varsle kunden skriftlig.  Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

 

21. Bruksbegrensninger og endringer i nett og tjenester

Ringeminuttene og meldingene (SMS/MMS) skal ikke være maskinskapte, for eksempel som en serie av identiske meldinger.

 

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller nettsikkerhet, har Talkmore rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av tjenestene. Talkmore har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold. 

 

Talkmore er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

 

22. Endringer i priser og vilkår 

Talkmore har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten. Likeså kan Talkmore gjøre endringer i priser og i vilkår. Talkmore skal varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft.

 

Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Om kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. 

Ved endring av avtalevilkår, kan forbruker si opp avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft.

 

23. Fellesfakturerte tjenester 

Med fellesfakturerte tjenester levert av tredjepart menes forhåndsbetalt eller etterskuddsbetalt innholdstjeneste som faktureres av Talkmore sammen med elektronisk kommunikasjonstjeneste på vegne av og i henhold til avtale med tredjepart.

 

Før levering av fellesfakturert tjeneste i henhold til en løpende avtale, skal kunden gi aksept til tilbyder av tjenesten. Slik aksept kan gis ved at kunden besvarer en SMS.

 

Kunden kan sperre for tilgang til fellesfakturert tjeneste ved å henvende seg til Talkmores kundeservice på telefonnummer 915 09 915. Kunden kan sette beløpsgrense for bruk av slike tjenester. 

 

Klage på fakturering av fellesfakturerte tjenester kan rettes til Talkmore eller direkte til tilbyder av tjenesten. Talkmore er ansvarlig for klagebehandling overfor kunden. 

 

24. Klager og klagebehandling 

Forbrukerkunder og bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på Talkmores avgjørelse i klagesak på Talkmores leveranse av tjenester til Brukerklagenemnda for elektroniske kommunikasjons (BKN). For nærmere informasjon se www.brukerklagenemnda.no.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land.  Klagen inngis her. Ved klage via EUs klageportal må kunden registrere følgende epostadresse i klageportalens klageskjema: kundesenter@talkmore.no.

For begge klageordninger må kunden først ha rettet skriftlig klage til Talkmore uten at saken er løst i minnelighet.

 25. Tvister 

Tvister mellom kunden og Talkmore skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting. Vernetinget er ikke bindene for forbrukerkunder.

 

Særvilkår for abonnement med fakturabetaling Særvilkår for abonnement med kortbetaling Særvilkår for Talkmore Forhåndsbetalt Klagerett