Spesielle vilkår for Talkmore

Disse vilkårene gjelder for avtale om levering av tjenester fra Telenor Norge AS (Telenor), org.nr. 976967631, levert under merkenavnet Talkmore.

Avtaleparter er Telenor ved Talkmore og den som er registrert som kunde hos Talkmore, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker av tjenesten.

 

Disse vilkårene regulerer spesifikke forhold som gjelder for levering av tjenester fra Talkmore. Vilkårene gjelder i tillegg til Telenors øvrige avtalevilkår. Se Telenors generelle og spesielle avtalevilkår her https://www.telenor.no/privat/vilkar/ For behandling av personopplysninger, se Telenors personvernerklæring her https://www.telenor.no/om/personvern/ som gjelder tilsvarende for behandling av personopplysninger under merkevaren Talkmore.

 

Ved eventuell motstrid mellom vilkår skal nærværende, spesielle vilkår for Talkmore ha forrang.

 

For nærmere informasjon om tjenestene, se www.talkmore.no eller kontakt Talkmores kundeservice på chat eller via telefonnummer 915 09 915.

Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenestene finnes på www.talkmore.no.
Telenors mobilnett benyttes ved levering av mobiltjenestene fra Talkmore.

Hastighet i mobilnettet vil være avhengig av flere forhold. Hastigheten vil påvirkes av hvor mange samtidige brukere det er og hvor mange som bruker tjenesten. For nærmere informasjon om dekning og hastighet se våre dekningssider https://talkmore.no/privat/dekning

Etter at kunden har brukt opp inkludert datamengde, kan hastigheten justeres ned i henhold til kundens avtale med Talkmore.

Dersom kundens abonnement er åpnet for bruk i utlandet, kan kunden bruke dette i EU/EØS-området til samme pris som ved bruk innenlands i Norge. For bruk i EU/EØS-området vil betingelsene kunne endres for å sikre konsistens med EUs regulering av rimelig bruk i utlandet.

For øvrig gjelder egne priser for meldinger og samtaler fra Norge til utlandet, bruk av spesialnummer og mobilbruk på skip og i fly og for mobilbruk i land utenfor EU/EØS-området. Mobilt Bredbånd kan ikke brukes i utlandet.
Kunden må betale eventuell etableringspris og faste, løpende priser på forskudd. Bruk som ikke er inkludert i en fast pris, faktureres etterskuddsvis. Kunden vil bli belastet månedsavgift for inneværende og kommende måned på første faktura.

Dersom kunden mener at faktura er feil, må kunden klage til Talkmore innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i Talkmore, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må kunden angi hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

Forhåndsbetalte faste avgifter utbetales ikke ved oppsigelse av fakturerbart abonnement.
Abonnementet Forhåndsbetalt fungerer som et kontantkort der kunden forhåndsbetaler for bruk av nærmere avtalte tjenester.

Kunden kan ikke ringe ut, sende SMS/MMS eller bruke data om ikke det er penger på kundens konto. Slik sperring skjer fra tidspunktet når Talkmore har registrert at kundens konto er tom. Dette gjelder ikke for oppringing til nødnummer.

Kunden vil kunne benytte Talkmores tjenester i en avgrenset periode før registrering av at kundens konto er tom. Dette kan medføre at kundens konto registreres med negativ saldo. Om kundens konto er i minus, kan kontoen sperres også for mottak av samtaler og meldinger. Talkmore skal varsle kunden før slik sperring finner sted.

Etter 12 måneder uten at kontoen er ladet, har kunden to måneder på seg til å lade kontoen på nytt for å fjerne eventuell sperre for utgående og innkommende samtaler. Kunden må betale minimum 50 kroner inn på sin konto for å unngå at abonnementet avsluttes og at saldo slettes.

Om kunden endrer abonnementet til et fakturerbart abonnent, vil saldo på kontoen overføres til det fakturerbare abonnementet. Det samme gjelder om kunden overdrar sin avtale til en annen person.

Restsaldo kan utbetales mot et gebyr og beløp under 200 kroner, etter fratrekk av faste avgifter, utbetales ikke.

Tjenesten Bruk i Utlandet inngår ikke i abonnementet Forhåndsbetalt. Bruk i Utlandet kan aktiveres på Mine sider, og kostnader knyttet til tjenesten trekkes fra saldo. Det vil bli foretatt en kredittsjekk i forbindelse med bestilling av tjeneste Bruk i Utlandet.
Markedsføring av tjenester levert av Talkmore er å regne som markedsføring fra Telenor Norge AS (Telenor), se også punkt 1 over. Kunden vil motta markedsføring av tjenester fra Telenor i tråd med norsk markedsføringslovgivning. Markedsføring kan omfatte andre tjenester enn de(n) allerede avtalte tjenesten(e) fra Talkmore.
Forbrukerkunder som kjøper tjenester ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen (angre) uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Talkmore har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Om kunden angrer på inngåelsen av avtalen og har tatt tjenesten i bruk før angrefristens utløp, skal kunden betale for bruk av tjenesten som har funnet sted samt også for andre påløpte kostnader i henhold til avtalen.
Kunden skal sørge for at utstyr/ kort, koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhets-mekanisme som benyttes for tilgang til tjenestene ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget tilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene. Kunden skal bruke adgangskoder som for eksempel PIN-kode på SIM-kort og kode til skjermlås eller andre sikkerhetsmekanismer, såfremt utstyret har slike funksjoner.

Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr/kort, koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhetsmekanisme er tapt eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden straks å melde dette til Talkmore, samt straks å gjøre nødvendige endringer i de nevnte sikkerhetsmekanismene. Talkmore vil umiddelbart sperre berørte tjenester og abonnement, eller iverksette andre tiltak, for eksempel sende ut nytt passord eller kort/kode.

Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.
Kunden kan si opp med umiddelbar virkning ved å kontakte Talkmores kundeservice via kontaktskjema. Ved oppsigelse vil ikke månedsavgift og eventuelt forbruk utover inkludert månedspris for inneværende måned krediteres eller tilbakebetales.
Forbrukere og bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på Talkmores avgjørelse i klagesak på Talkmores leveranse av ekomtjenester til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). For nærmere informasjon se www.brukerklagenemnda.no.

EUs klageportal kan også brukes hvis forbruker ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr. Ved klage via EUs klageportal må klager registrere følgende e-postadresse i klageportalens klageskjema: kundesenter@talkmore.no.

For begge klageordninger må kunden først ha rettet skriftlig klage til Talkmore uten at saken er løst i minnelighet.
Dersom en tvist ikke lar seg løse i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Bærum Tingrett som verneting. Vernetinget er ikke bindende for forbrukere.