Forsikringsbevis

Nettslett - Advokatforsikring for privatkunder hos Talkmore

Parter: HELP (Forsikringsgiver) og Talkmore (Forsikringstaker)
Avtalenummer: Fremgår av avtale med Talkmore
Medlem: Kunde hos Talkmore
Varighet: 01.01.2023 til 31.12.2023
Premie: Fremgår av avtale med Talkmore

Dekningsomfang
Forsikringens omfang bestemmes av forsikringsvilkår av 1. januar 2023. Link til vilkår.

Forsikringen dekker kun saker som har oppstått i forsikringsperioden. Situasjoner oppstått før forsikringsavtalen ble inngått, hvor du trenger juridisk førstehjelp eller hjelp til tvistehåndtering, dekkes ikke. Forsikringen gjelder fra det tidspunkt du tegnet forsikringen.

Bruk av forsikringen

Dersom du oppdager et forhold hvor du har behov for juridisk rådgivning er det viktig at du snarest mulig tar kontakt med HELP Forsikring slik at du kan få nødvendig hjelp.

Dette kan du gjøre ved å logge deg inn på Min Side på www.help.no, sende e-post til post@help.no eller ringe 22 99 99 99.

Kommunikasjon og saksbehandling
Saksbehandling i HELP skjer elektronisk. Opplysninger som du deler med oss vil være underlagt vår personvernerklæring som du finner på våre hjemmesider (https://www.help.no/Personvern/Personvernerklaering). På grunn av regler om hvitvasking er vi nødt til å foreta identitetskontroll før vi kan starte saksbehandlingen.

Frist for å melde fra om forsikringstilfellet
Du må melde en sak til selskapet innen ett år etter at du fikk kunnskap om de forhold som begrunner ditt behov for rettshjelp, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5. Du må også melde saken innen forsikringsperioden. Overholdes ikke denne fristen mister du retten til dekning.

Klageadgang
Ved eventuell uenighet mellom deg og HELP Forsikring har du rett til å kreve nemndsbehandling ved HELP Forsikrings klagenemnd eller Finansklagenemnda, jf. forsikringsvilkårenes punkt 9 og forsikringsavtaleloven § 20-1.

Nettslett er inkludert i alle våre mobilabonnement, helt gratis!