Vilkaar

Vilkår Nettslett

Advokatforsikring for privatkunder med mobilabonnement hos Talkmore

Forsikringsvilkår av 01.05.2021

1. Parter – hvem som har rettigheter og plikter etter denne forsikringsavtalen
Det er inngått kollektiv forsikringsavtale mellom Talkmore AS ("Talkmore" eller "Forsikringstaker") og HELP Forsikring AS ("Selskapet") til fordel for bruker av mobilabonnent hos Talkmore der Nettslett er tilknyttet.

Forsikringstaker er Talkmore, og bruker av et mobilabonnement hos Talkmore der Nettslett er tilknyttet er sikret etter forsikringsavtalen. Det er kun bruker av det mobilabonnementet som er sikret, ikke Talkmore-kunden.

Forsikringen gjelder for brukeren av et gyldig og løpende mobilabonnement hos Talkmore, jf. Lov om Forsikringsavtaler ("FAL") § 9-2 (a). I det følgende betegnes bruker som "Medlem".

Forsikringspremien betales av Talkmore, jf. FAL 9-2 (e). Ved tegning av et mobilabonnement hos Talkmore inntrer automatisk medlemskap i den kollektive forsikringsavtalen, jf. FAL § 9-2 (b) og (c). Etter tegning har Medlemmet ikke mulighet til å si opp forsikringen, da Nettslett er en obligatorisk del av mobilabonnementet, jf. FAL 3-6 tredje ledd.


2. Forsikringsperiode og forsikringsbevis
Forsikringsperioden for den kollektive forsikringsavtalen er fra 12. mai til 31. desember 2021. Forsikringsavtalen vil deretter fornyes automatisk. Medlemmene har rettigheter etter den kollektive forsikringsavtalen, og forsikringsperioden kan derfor bli kortere enn 12 måneder dersom det mobilabonnement tegnes i forsikringsperioden. Talkmore står fritt til å si opp eller fornye forsikringen.

Talkmore plikter å gi Medlemmene informasjon om forsikringen i forsikringstiden, og informasjon ved opphør, jf. FAL §§ 9-2 (f), 9-3 og 9-6, jf. § 9-2 (d).

Fortegnelse over medlemmer føres av Talkmore, jf. FAL § 9-2 (c), og medlemmene skal motta forsikringsbevis fra Talkmore.

Selskapet har anledning til å endre forsikringsvilkårene i samsvar med § 9-7, jf. § 3-8 ved hvert hovedforfall.

Forsikringen sies opp dersom det mobilabonnement opphører, jf. FAL § 9-2 (g). Videre vil forsikringen sies opp dersom samarbeidsavtalen mellom Talkmore og Selskapet opphører. Dette ansees å være et "særlig forhold" som gir grunn til å si opp forsikringsavtalen, jf. FAL § 3-7 første ledd. Ved opphør er forsikringsperioden to kalendermåneder fra oppsigelsesdato.


3. Hva dekkes av forsikringen
Forsikringen gir rett til advokathjelp i tilfeller der Medlemmet blir utsatt krenkende nettpubliseringer slik dette er definert i punkt 10. Selskapet gir hjelp til forebygging og advokatbistand hvis en krenkende nettpublisering inntreffer, se punkt 3.1 og 3.2 nedenfor.

Forsikringen dekker Medlemmets behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpsbehovet som advokatbistanden skal avhjelpe oppsto i forsikringsperioden. Skadetilfelle må være meldt i forsikringsperioden ("claims made").

I tillegg dekker forsikringen utbetaling av beløp til Medlemmet for tap av lønnsinntekt som følge av hendelsen og Medlemmets behov for psykologbistand. Beløpsgrenser, krav for og vurdering av utbetaling er nærmere regulert i punkt 3.4.

Medlemmet er dekket i egenskap av privatperson, og handlingen/krenkelsen må være knyttet til vedkommende som privatperson. Krenkelse/handling mot Medlemmet som deltaker i - eller medlem av en gruppe (av politisk, religiøs eller annen motivasjon) er ikke dekket.

Foreligger det flere kravstillere etter den samme handling/krenkelse og kravstillerne har like – eller i det vesentlige likeartede interesser – kan selskapet anmode om at kravstillerne benytter samme advokat. Er det flere kravstillere med like – eller i det vesentlige likeartede interesser – er selskapets ansvar uansett begrenset til én forsikringssum. Begrensningen gjelder også om det er flere selskap som har dekning for forskjellige parter.

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk rett, og som har norske domstoler som verneting.


3.1 Rådgivning
Medlemmet har rett til inntil 5 timer advokatbistand per år knyttet til følgende punkter:
• Før Skaden:

o Forebygge krenkelser på nettet, herunder råd om personvernregler knyttet til bruk av sosiale medier

• Etter Skaden:

o Politianmeldelse av lovstridig publisering på Internett
o Sletting av publisert informasjon/bilde, dersom dette kan oppnås ved dialog med part som har lagt ut informasjon/bilde, nettsted der  publiseringen har skjedd, eller ved behandling av sak gjennom ordinære tvisteløsningsorganer
o Opphavsrett til fotografier som har blitt publisert på Internett, nærmere bestemt opphavsrett til egne bilder og tilfeller der Medlemmet er  avbildet uten å ha avgitt samtykke
o Etterforskning av Skaden hos politiet
o Økonomisk tap oppstått som direkte følge av Skaden, samt tap av ikke-økonomisk art (oppreisning), nærmere bestemt
o Vurdere hvorvidt det er rettslig grunnlag for å fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder slik dette er definert i punkt 10.
o Fremsette krav om erstatning ovenfor skadevolder der det er rettslig grunnlag for slikt erstatningskrav.
o Dialog og forhandlinger med nettsted ved misbruk av personopplysninger.

Dette gjelder med unntak av:

• Teknisk bistand til innhenting av dokumentasjon og teknisk bistand til sletting av innhold på nettet
• Privat straffesak
• Varemerke-, design- og patentrettigheter
• Tvister mot Selskapet, Talkmore, eller rådgivning i saker der det er interessemotsetning mellom Medlemmet og Selskapet eller Talkmore.
• Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, streik/lock-out, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller tilsvarende force majeure hendelser

3.2 Tvist
Advokatbistand for tvister nevnt i punkt 3.1 gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer.
Ved tvist dekkes inntil 200 000 kroner per forsikringstilfelle etter punkt 3.2, og maksimalt 2 tvister per kalenderår. Se bestemmelser i punkt 6, Selskapets plikter og rettigheter, om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.
Det er oppstått tvist dersom et fremsatt krav er bestridt eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

3.3 Egenandel ved tvist
For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på 500 kroner.

3.4 Dekning økonomisk tap
I tillegg til advokatbistand etter punkt 3.1 og 3.2 har Medlemmet krav på økonomisk erstatning fra Selskapet innenfor følgende punkter knyttet til Skaden:

• Tap av lønnsinntekt 5 000 kroner
• Psykologbistand 5 000 kroner

Forsikringen dekker bare økonomisk tap der Medlemmet er rammet som privatperson og ikke i egenskap av deltaker i næringsvirksomhet.
Erstatning for tap innenfor dekningsoversiktens beløpsgrenser utbetales såfremt følgende vilkår er oppfylt:

• Det foreligger en Skade i form av en krenkende nettpublisering slik dette er definert i punkt 10,
• Det kan dokumenteres et økonomisk tap som en direkte følge av hendelsen/skaden Medlemmet har blitt utsatt for, samt
• Den krenkende part enten har skjønt eller burde ha skjønt at den krenkende nettpubliseringen var egnet til å påføre Medlemmet skade og et økonomisk tap. Vilkåret er oppfylt hvis krenkende informasjon er lagt ut eller delt ved et uhell, men likevel er egnet til å påføre Medlemmet et økonomisk tap.

Erstatningsgrunnlaget fastsettes etter det dokumenterte økonomiske tap i form av bekreftelse fra arbeidsgiver, lønnsslipp, betalingskrav fra psykolog eller annen dokumentasjon som konstaterer størrelsen på et økonomisk tap for Medlemmet.
Medlemmet plikter å forebygge og begrense Skaden og det økonomiske tapet. Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle Skader som skyldes samme begivenhet/hendelse regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.
Selskapet har rett til å inkludere utbetalt beløp for økonomisk tap i et eventuelt erstatningskrav som fremmes på vegne av Medlemmet ovenfor en krenkende part/motpart etter punkt 3.1 og 3.2. Dette slik at den andel av erstatningsbeløpet som skriver seg til utbetaling skjedd fra Selskapet, tilfaller Selskapet dersom en motpart på et senere tidspunkt betaler erstatning til Medlemmet.
Selskapet dekker kun økonomisk tap i tilfeller der dette ikke erstattes av Medlemmets arbeidsgiver, NAV, eller andre ordninger som er ment for å beskytte Medlemmet mot økonomisk tap.


4. Hvordan tar Medlemmet forsikringen i bruk
Dersom Medlemmet oppdager at han/hun er utsatt for en krenkende nettpublisering, må Medlemmet snarest mulig ta kontakt med Selskapet:
E-post: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99
Dersom Medlemmet ikke melder fra til Selskapet innen ett år etter at han/hun fikk kunnskap om den krenkende publiseringen, mistes retten til dekning, jf. forsikringsavtaleloven § 8-5. Krav må uansett meldes innen utløpet av Medlemmets forsikringsforhold med Selskapet, jf. punkt 3.

5. Medlemmets plikter
Medlemmet må snarest mulig politianmelde nettkrenkelsen. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal deretter sendes Selskapet. Alternativt kan Medlemmet kontakte Selskapet for å få advokatbistand til å politianmelde forholdet.
Medlemmet må fremvise og oppbevare alle saksdokumenter som har eller kan ha betydning for saken samt dekningen under denne forsikringen, besvare alle spørsmål fra Selskapet ærlig og etter beste evne, og på eget tiltak gi opplysninger om alle forhold som har eller kan ha betydning for saken.
Dersom Medlemmet over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort.

6. Selskapets plikter
Selskapet skal ivareta Medlemmets rettigheter og bistå med behandlingen av alle krav som har oppstått som følge av den krenkende nettpubliseringen. Selskapet avgjør til enhver tid hvilke skritt som skal tas i saken, herunder om saken skal bringes inn for domstolene. Selskapet avgjør om og når saksbehandlingen skal avsluttes. Slik avgjørelse kan treffes når Selskapet finner at følgene av den krenkende publiseringen er begrenset i rimelig grad.
Etter innmelding av sak vil Medlemmet bli kontaktet av en HELP-advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre.
Hvis Medlemmet ønsker at saken skal håndteres av en advokat etter Medlemmets eget valg, meldes dette til Selskapet straks. Medlemmets rimelige og nødvendige advokatbistand fra annen advokat etter Medlemmets valg, dekkes kun etter forespørsel fra Medlemmet.
Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Medlemmet av annen advokat enn Selskapets advokater, plikter Medlemmet etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.
Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn Selskapets advokater at Selskapet senest tre måneder etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Medlemmet ved rettslig tvist i rettsapparatet, må slik timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.
Innenfor maksimalgrensen for rettshjelp inntil 200 000 kroner, se punkt 3.2, dekkes Medlemmets rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatbistanden dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).
I de tilfeller der saken håndteres av Selskapets advokater eller annen advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på 200 000 kroner per forsikringstilfelle.
Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnadene. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

7. Personvern – Elektronisk kommunikasjon
Formålet med behandlingen av personopplysninger er å yte juridisk bistand til den som benytter tjenesten i forbindelse med krenkende nettpubliseringer.

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig og er basert på reglene om advokaters taushetsplikt. For øvrig vises det til HELP sin personvernerklæring (www.help.no). Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Medlemmet gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Medlemmets interesser. Selskapet legger til grunn at det har Medlemmets tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter. Medlemmet samtykker til at Talkmore og Selskapet kan utveksle opplysninger som er nødvendige for å administrere forsikringsavtalen.

Medlemmet samtykker ved inngåelsen av forsikringsavtalen til at all kommunikasjon kan skje elektronisk.

8. Samtykke
Kunden samtykker til at Selskapets behandling av egne personopplysninger, og personopplysninger tilhørende mindreårig bruker av abonnementet.

Om forsikringen benyttes av en person under 18 år, samtykker juridisk eier av abonnementet til at Selskapet etter den mindreåriges anmodning yter juridisk rådgivning til den mindreårige, oppretter dialog med tredjepart og anmoder tredjepart om sletting av krenkende nettpubliseringer.

Selskapet vil ikke uten foreldrenes eller foresattes samtykke representere den mindreårige i forbindelse med fremsettelse av erstatningskrav eller rettslig prosess.

9. Bistand i klagesaker
9.1 Selskapets klagenemnd
Dersom Medlemmet er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Klagen fremsettes per post eller elektronisk til:

HELP Forsikring AS
Postboks 1870
0124 Oslo

E-post: post@help.no
Telefon: 22 99 99 99

Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.
Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Medlemmet skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.
Dersom Medlemmet etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes nødvendige kostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader

9.2 Annen klagenemnd
Medlemmet kan også kreve å få legge frem saken for Finansklagenemnda, jf. FAL § 20-1. Dette gjelder alle deler av forsikringsavtalen og forsikringsoppgjøret. Klagebehandling skjer uten kostnad for klageren. Klage fremsettes elektronisk via klageskjema på www.finansklagenemnda.no. Finansklagenemnda kan også kontaktes på telefon 23 13 19 60, og sekretariatet har en veiledningsplikt overfor publikum.

10. Definisjoner
Talkmore-kunde: Person registrert som kunde hos Talkmore, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten.

Medlem: Bruker av et mobilabonnement hos Talkmore.

Krenkende nettpublisering:
Krenkende og lovstridig informasjon, herunder ytringer, som er publisert om Medlemmet i åpne og fritt tilgjengelige kilder på Internett. Krenkende og lovstridige bilder av Medlemmet som er delt i åpne og lukkede kilder uten Medlemmets samtykke.

Krenkende: Informasjon på Internett som for eksempel er lagt ut uten nødvendig tillatelse, den er truende, trakasserende, gjentakende og likner mobbing, eller er ulovlig etter regler om personvern og/eller vern om privatlivet.

Åpne og fritt tilgjengelige kilder: Nettsider, forum, blogger, medier osv. som er åpne eller tilnærmet åpne for allmenheten. Tilgang til kilden er ikke begrenset til en krets personer, krever ikke medlemskap, tilhørighet, eller stiller andre kriterier for tilgang, som allmenheten generelt ikke kan oppfylle/etterkomme.

Selskapet: HELP Forsikring AS

Tap av lønnsinntekt: Økonomisk tap som følge av at Medlemmet må ta fri fra arbeidet sitt på grunn av Skaden, og arbeidsgiver ikke utbetaler lønn for den aktuelle perioden.

Psykologbistand: Medlemmets behov for profesjonell psykologisk hjelp etter en krenkende nettpublisering.

Skadevolder: Person som har publisert krenkende informasjon om Medlemmet på Internett.

Skade: Hendelse hvor Medlemmet er utsatt for en krenkende nettpublisering.

11. Bakgrunnsrett
Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår, samt bestemmelsene som følger av Lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven) og øvrig lovverk.