Forsikringsbevis ID-tyveriforsikring

Dekningsomfang

Forsikringens omfang bestemmes av vilkårene for Identitetstyveriforsikring, som du finner her.

ID-tyveriforsikringen er en rettshjelpsforsikring som dekker nødvendige kostnader til rettshjelp, som følge av ID-tyveri. Har du ID-tyveriforsikring hos HELP hjelper de deg med å forebygge identitetstyveri, eller bistår deg dersom du blir rammet.
Identitetstyveri er en situasjon hvor en person uberettiget og med vinnings hensikt misbruker din identitet.


Selskapet oppnevner advokat for Sikrede ved melding om dekningsmessig sak. Erstatningsansvar for idømte sakskostnader og rettsgebyr, jf. vilkårenes pkt 5, dekkes kun dersom Sikrede velger advokat som er utpekt av Selskapet.

For øvrig gjelder timeprisbegrensningen, jf. vilkårenes pkt 5. Sikrede mister retten til erstatning dersom saken ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at Sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det, jf .forsikringsavtaleloven § 8-5.

Forsikringen gjelder fra det tidspunkt du inngikk avtale om slik dekning med Talkmore. Ordinær pris er kr 29 per måned. Forsikringen opphører ved oppsigelse av mobilabonnementet, eller ved direkte oppsigelse av forsikringsavtalen ved henvendelse til Talkmore.

Klageadgang

Ved eventuell uenighet mellom deg og HELP Forsikring har du rett til å kreve nemndsbehandling ved Finansklagenemnda eller HELP Forsikrings Klagenemnd, jf. forsikringsvilkårenes pkt 6 og forsikringsavtaleloven § 20-1.

Bruk av forsikringen

Dersom du oppdager ett eller flere forhold ved for eksempel dine kredittkort, fakturaer du mottar eller post som forsvinner, og dermed frykter du kan være utsatt for ID-tyveri, er det viktig at du snarest mulig tar kontakt med HELP Forsikring slik at du kan gis nødvendig juridisk rådgivning og advokatbistand.

Mer informasjon om ID-tyveri og hvordan du kan forebygge dette, finner du her.