vilkaar_nettbutikk

Talkmore nettbutikk– vilkår

1. Hva vilkårene gjelder
Disse vilkårene gjelder for salg av varer fra Talkmore gjennom Talkmores nettbutikk til kjøpere som ikke er forbruker. Ved salg til bedrift gjelder disse vilkårene så langt de passer. Bedrift får ikke bedre rettigheter enn hva som fremgår i kjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven og angrerettloven kommer ikke til anvendelse for bedrifter.

2. Parter
Partene i avtalen er den som er registrert som bestiller av varen gjennom nettbutikken og Talkmore AS (org. nr. 876 839 342). Bestiller må være fylt 18 år.

3. Skriftlighet
Der det i disse vilkårene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev eller lignende.

4. Bestillings- og avtaleprosess

Kundens bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos Talkmore.

Kunden vil motta ordrebekreftelse fra Talkmore når bestillingen er gjennomført.

5. Forbehold om skrive-/trykkfeil og om varen er utsolgt

Talkmore tar forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikken, vår markedsføring eller på en annen måte. Verken Talkmore eller kunden er bundet av avtalen om den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en skrive-/trykkfeil.

Talkmore forbeholder seg retten til å kansellere kundens bestilling eller deler av denne dersom varen er utsolgt. Om varen er utsolgt vil kunden få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Kunden kan velge å kansellere bestillingen.


6. Priser
Alle priser er inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.


7. Betaling
Betaling skjer i henhold til nærmere avtale mellom Talkmore og kunden. Kunden velger selv bant de betalingsmåter som er tilgjengelig på Talkmores nettbutikk. Alle betalingsløsningene som fremkommer i Talkmores nettbutikk går via Klarna. For ytterligere vilkår les her.

8. Levering
Talkmore leverer varen til kundens registrerte forretningsadresse i Norge. Med forretningsadresse menes den adressen som er registrert Brønnøysundregisteret. Det gis ikke anledning til å endre leveringsadresse etter at bestillingen har blitt registrert. Levering av varen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i ordrebekreftelsen. Talkmore har risikoen for varen inntil den overtas av kunden. Varen anses overtatt av kunden år kunden har fått varen i sin besittelse.

Dersom produktet ikke blir hentet eller mottatt av kunden ved levering til avtalt tid, er levering å anse som skjedd på det tidspunkt produktet er stilt til Kundens disposisjon på avtalt sted.

Alle generelle leveringstider som er oppgitt på Talkmores nettbutikk må anses som veiledende.

9. Undersøkelse av varen

Etter at kunden har mottatt varen skal kunden snarest mulig undersøke om varen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varen er blitt skadet under transporten, eller om varen ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil kan kunden kontakte Talkmore kundeservice på telefonnummer 91509915 eller via våre nettsider.

10. Reklamasjon
a) Forsinkelse fra Talkmores side
Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil kunden motta informasjon snarest etter at Talkmore har blitt kjent med forsinkelsen. Kunden vil motta informasjon om, og eventuelt når levering kan skje.

b) Feil og mangel ved varen
Dersom det foreligger en feil eller mangel ved varen må det meldes inn til Talkmore innen rimelig tid. Slike meldingen kan gis skriftlig eller muntlig. Dersom produktet(ene) har en feil eller mangel har Talkmore rett til å søke å utbedre feil. Talkmore anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes skriftlig. Kunden vil motta en skriftlig bekreftelse på sin reklamasjon. Talkmore vil også skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting.

Reklamasjon må skje senest 12 måneder etter at kjøperen overtok varen.

c) Mislighold fra kjøpers side

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen og dette ikke skyldes forhold på Talkmores side – kan Talkmore etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning for kjøperen.

11. Angrerett
Angrerettloven gjelder ikke for kjøp mellom næringsdrivende.

12. Salgspant
Talkmore har salgspant i den leverte varen inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

13. Tvister
Tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i kjøperens verneting.