Tjenestevilkår for selvbetjening

Tjenestevilkår for Talkmore Bedrift Selvbetjening - Min Bedrift, Min Side og App
Disse vilkår gjelder Kundens tilgang til og bruk av Talkmore Bedrifts selvbetjeningsløsning, spesifikt Min Side, Min Bedrift og App (heretter kalt Talkmore Bedrift Selvbetjening). Vilkårene gjelder i tillegg til Kundens øvrige avtaleforhold med Talkmore Bedrift.
Tjenestevilkår for Talkmore Bedrift Selvbetjening trer i kraft når bedriftsavtalen med Talkmore Bedrift er inngått. Talkmore Bedrift har rett til å endre og oppgradere Talkmore Bedrift Selvbetjening, og vil informere Kunden ved vesentlige endringer.

Talkmore Bedrift Selvbetjening benyttes til administrasjon av Kundens tjenester, abonnement og avtaleforhold med Talkmore Bedrift. Tjenesten tilbys bedrifter i Norge og forutsetter at abonnementene som administreres er juridisk eiet av bedriften.

Tjenesten består av Min Bedrift, Min Side og App.

Min Bedrift er Talkmore Bedrifts portal som lar Kunde administrere avtaleforholdet mellom Kunde og Talkmore Bedrift. Formål med Min Bedrift er å la Kunde blant annet se og administrere:

- Faktura og fakturainformasjon

- Adresse og kontaktperson

- Brukere og abonnement

- Tilleggstjenester

Min Bedrift benyttes av Kundens Kontaktperson, jfr Vilkår for bedriftsavtale med Talkmore Bedrift, del A, pkt 2. Kundens Kontaktperson får tilgang ved å logge seg inn på bedrift.talkmore.no. Kunden er ansvarlig for å sikre at kundens Kontaktperson ivaretar Brukernes personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter.

Talkmore Bedrift forutsetter at Kundens Kontaktperson er bemyndiget til å inngå forpliktende avtaler på vegne av Kunden, dvs. har fullmakt til å gjøre endringer og forespørsler i Min Bedrift. Kunden er selv ansvarlig for at slik fullmakt utstedes. Talkmore Bedrift er uten ansvar dersom Min Bedrift benyttes uten tilstrekkelig fullmakt.

Min side er Talkmore Bedrifts portal som gir kundens Brukere en oversikt over sine egne tjenester og abonnement hos Talkmore Bedrift, og forbruk av disse der det er relevant. I tillegg kan Brukerne endre abonnementspakker og kjøpe et utvalg tilleggstjenester.

Min Side benyttes av de Brukere Kunden gir tilgang. Talkmore Bedrift forutsetter at kundens Brukere har fullmakt til å foreta bestillinger og endringer knyttet til egne abonnement og tjenester. Kundens Kontaktperson kan begrense Brukernes bestillingsrettigheter og mulighet til selvbetjening ved å ta kontakt med Talkmore Bedrift kundeservice. Kundens Brukere får tilgang ved å logge seg inn på bedrift.talkmore.no med brukernavn og passord.

Med App menes Talkmore Bedrifts selvbetjeningsapp. Denne appen gir kundens Brukere tilgang til tilsvarende informasjon og funksjonalitet som Min Side, og benyttes på lik linje som Min Side av de Brukerne Kunden gir tilgang. Brukerne får tilgang til appen ved å laste den ned fra hhv. Google Play (Android) og Apple iStore (iOS), og logger seg inn med brukernavn og passord.

Kunden og kundens Brukere er selv ansvarlig for at opplysninger om e-postadresse og mobiltelefonnummer er korrekt og oppdatert til enhver tid.

Kunden er ansvarlig for å melde fra om en Kontaktperson ikke lenger skal ha tilgang til Min Bedrift, og bærer selv ansvaret for handlinger utført med denne Brukers innloggings-ID inntil Talkmore Bedrift har stengt tilgangen.

Kunden og kundens Brukere vil miste alle sine tilganger til Talkmore Bedrift Selvbetjening uten forvarsel, dersom Kunden sier opp Bedriftsavtalen med Talkmore Bedrift.

Brukernavn og passord til Talkmore Bedrift Selvbetjening er personlig og skal ikke benyttes av andre enn registrerte, autoriserte Brukere av Talkmore Bedrift Selvbetjening. Bruker er ansvarlig for all aktivitet som skjer med sin innlogging. Brukernavn og passord til Talkmore Bedrift Selvbetjening må ikke gjøres tilgjengelig for andre enn den rettmessige Brukeren.

Kunden er ansvarlig for all aktivitet og endringer av avtaleforholdet med Talkmore Bedrift som utføres innlogget i Talkmore Bedrift Selvbetjening, herunder opprettelse av nye abonnement og bestilling og bruk av tjenester.

Kunden er ansvarlig for å sikre at Talkmore Bedrift til enhver tid har korrekte og oppdaterte opplysninger om mobiltelefonnummer tilhørende kundens Kontaktperson og Brukere.

Mistenker Kunden at kundes Kontaktperson sin mobiltelefon kan ha kommet på avveie og/eller at uautoriserte personer kan ha fått kjennskap til brukernavn og passord, må tilgangen straks stenges for å hindre misbruk. Kunden er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tilgangen er stengt. Kunden er ansvarlig for å stenge tilgangen for Kontaktperson og Brukere dersom disse ikke lenger skal ha tilgang til Talkmore Bedrift Selvbetjening og bærer selv ansvaret for handlinger utført av denne brukeren inntil Kunden har stengt tilgangen. Tilgang for Brukere kan sperres via Min Bedrift, mens tilgang for Kontaktperson sperres ved å kontakte Talkmore Bedrift Kundeservice.

Kunden forplikter seg til alltid å oppgi korrekte og komplette opplysninger, herunder Kunde-, Bruker- og samtykkeinformasjon, ved bestilling og endring av abonnement og tjenester gjennom Talkmore Bedrift Selvbetjening.

Kunden har i forbindelse med all bruk av Talkmore Bedrift Selvbetjening ansvar for å gjøre seg kjent med, og sikre at bestemmelser i personopplysningsloven overholdes.

Kunden er ansvarlig for å utstede nødvendig fullmakt til Kontaktperson. Dette gjelder også fullmakter mellom mor- og datterselskap der datterselskapet er Talkmore Bedrifts Kunde og Brukertilgang gis morselskapet. Talkmore Bedrift er uten ansvar dersom Min Bedrift benyttes uten tilstrekkelig fullmakt.

Kunden er selv ansvarlig for at Kontaktperson innehar den nødvendige kompetansen for å benytte selvbetjeningsløsningen. Ved behov for brukerstøtte kan Talkmore Bedrift kundeservice kontaktes.

Talkmore Bedrift er ansvarlig for sikkerheten i Talkmore Bedrift Selvbetjening, herunder sikker oppbevaring og håndtering av Kunde- og personopplysninger, brukernavn og passord. Innlogging, og all kommunikasjon som skjer gjennom Talkmore Bedrift Selvbetjening er av sikkerhetsmessige grunner kryptert.

Talkmore Bedrift er ikke ansvarlig for uriktige opplysninger i Talkmore Bedrift Selvbetjening som skyldes feil i meldinger fra Kunden, eller feil utført av kundens Kontaktperson.

Talkmore Bedrift er ikke ansvarlige for tap som skyldes brudd på Vilkårene for Talkmore Bedrift Selvbetjening.

Talkmore Bedrift er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at Talkmore Bedrift Selvbetjening i en periode ikke er tilgjengelig, eller at tilgjengeligheten er redusert.

Gjennom Talkmore Bedrift Selvbetjening behandler Talkmore Bedrift personopplysninger på vegne av Kunden. Talkmore Bedrift er da databehandler, og Kunden er behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningsloven. Når Talkmore Bedrift er databehandler på vegne av Kunden er behandlingen av personopplysninger regulert av særskilte databehandlervilkår. Databehandlervilkårene fremgår av del C i Vilkår for Bedriftsavtale med Talkmore Bedrift.

For tjenester og/eller prosesser hvor Kunden delvis eller i sin helhet er behandlingsansvarlig er det Kundens ansvar å sikre lovlig formål og rettslig grunnlag (hjemmel) for behandlingen av personopplysninger. Kunden skal også sikre at egne brukere av Tjenesten er informert om Tjenesten og hvordan denne fungerer.

 

Talkmore Bedrift benytter seg av informasjonskapsler og lignende teknologier (som pikselmerker, websignaler, gjennomsiktige bilder, JavaScript og lokal lagring) i Talkmore Bedrift Selvbetjening til ulike formål:

- Funksjonalitet i selvbetjeningsløsningene: For at selvbetjeningsløsningene skal være enkle og effektive, bruker Talkmore Bedrift disse teknologiene til å forbedre navigering, presentere informasjon relevant for brukeren mm. Denne informasjonen lagres ikke hos Talkmore Bedrift etter at brukersesjonen er avsluttet.

- Analyse av bruksmønstre: Talkmore Bedrift ønsker stadig å forbedre selvbetjeningsløsningene. Vi bruker derfor disse teknologiene til å analysere hvordan våre brukere benytter nettsider og app.

- Analyse av digital kommunikasjon: Talkmore Bedrift ønsker å se effektiviteten til vår kommunikasjon og annonsering I digitale medier, og bruker denne type teknologi til blant annet å registrere antall brukere som besøker Talkmore Bedrift etter å ha sett en annonse.

Under følger en oversikt over hvilke typer informasjonskapsler og piksler som benyttes i Min Bedrift, samt informasjon om hvordan de eventuelt kan blokkeres.