Tjenestevilkår for Talkmore Bedriftsnett

Disse vilkår gjelder Kundens tilgang til og bruk av tjenesten Talkmore Bedriftsnett (Bedriftsnett) med tilleggstjenester. Vilkårene gjelder i tillegg til Kundens øvrige avtaleforhold med Talkmore Bedrift.
Tjenestevilkår for Bedriftsnett trer i kraft når bedriftsavtalen med Talkmore Bedrift er inngått og Kunden har bestilt tjenesten Bedriftsnett. Talkmore har rett til å endre og oppgradere tjenesten, og vil informere Kunden ved vesentlige endringer.

Bedriftsnett er en mobilbasert sentralbordtjeneste med mulighet for å administrere svargrupper og innringerkø, sette over telefonsamtaler, ringe og sende melding fra flere ulike numre, sette fraværsmarkering, konfigurere hvilket nummer som skal vises ved utgående samtaler med mer. Løsningen gir Brukere tilgang til informasjon om innringere, og om andre Brukere i bedriften. Sentralbordoperatøren får informasjon om innringere og kan følge med på innringerhistorikken for å kunne yte best mulig service. Kontaktperson har tilgang til statistikker og administrasjonsverktøy. '

Løsningen administreres i et web-basert grensesnitt (Bedriftsnett Admin), og via en dedikert app (Talkmore Bedriftsnett) tilgjengelig for Android og iOS. Det tilbys også et web-basert sentralbordgrensesnitt (tilleggstjeneste) for enkel håndtering av innkommende anrop. Løsningen gir oversikt over samtaler, samtalestatus og historikk på Brukere, og gjør det enkelt å overføre samtaler til rett person eller avdeling/svargruppe.

Talkmore Bedriftsnett kan utvides med ulike tilleggstjenester mot et vederlag. Tjenestene bestilles via talkmore.no/bedrift, Min Bedrift eller Talkmore Bedrift kundeservice. Tjenestevilkårene for tilleggstjenestene følger tjenestevilkårene for Bedriftsnett. Kunde og kundens Brukere har bruksrett til tilleggstjenestene etter at bestilling er mottatt og tjenesten er aktivert. Bruksrett til tilleggstjenestene varer fram til tilleggstjenesten avbestilles eller avtale om Talkmore Bedriftsnett sies opp. Tilleggstjenestene omfatter f.eks.:

  •  Web-basert sentralbord Web-basert sentralbord er en tilleggstjeneste som tilbyr et web-basert grensesnitt på PC og Mac for håndtering av innkommende samtaler. Løsningen gir oversikt over samtaler, samtalestatus og historikk på ansatte, og lar Brukeren overføre samtaler til rett person eller avdeling/svargruppe.
  • Kalender-synk Tjenesten Kalendersynk lar Kunde synkronisere informasjon om brukerens tilgjengelig fra bedriftens Microsoft Exchange-kalender inn i Bedriftsnett slik at fravær- og tilgjengelighetsmarkeringer fra kalenderen reflekteres i Bedriftsnett. Kundens Kontaktperson bestemmer hvilke av kundens Brukere som skal ha denne funksjonaliteten.
  • Nummeroppslag Tjenesten Nummeroppslag viser informasjon om innringer ved innkommende samtaler. Informasjonen hentes fra ekstern opplysningstjeneste, og inkluderer blant navn og adresse. Informasjon vises kun når denne er tilgjengelig fra opplysningstjenesten.
  • Konferanse Tilleggstjenesten Konferanse lar kundens Brukere sette opp og administrere telefonkonferanser.
  • VIP-liste Med tilleggstjenesten VIP-liste kan Kunden selv definere en liste av telefonnummer som alltid skal komme først i køen.
  • Køtavle Køtavlen viser en oversikt over alle agenter tilgjengelig på telefon, antall innringere i kø, ventetid på den som har vært lengst i kø og antall besvarte og ubesvarte samtaler.

Kunden og kundens Brukere får tilgang til tjenesten Bedriftsnett via bedriftsnett.talkmore.no eller appen Talkmore Bedriftsnett, som kan lastes ned fra Google Play eller Apple AppStore.

For å få tilgang på funksjonalitet i app/web må Kunde og kundens Brukere logge seg inn med brukernavn og passord.

Tilgang til funksjonalitet i Bedriftsnett og tilleggstjenester fastsettes av kundes Kontaktperson, og Kunden er til enhver tid ansvarlig for at Brukerne har riktig tilgang til Talkmore Bedriftsnett og tilleggstjenester. Tilgangen styres ut fra brukernavn.

Kunden og kundens Brukere er selv ansvarlig for at opplysninger om e-postadresse og mobiltelefonnummer er korrekt og oppdatert til enhver tid.

Kunden er ansvarlig for å melde fra om en Kontaktperson ikke lenger skal ha tilgang til Bedriftsnett og tilleggstjenesten, og bærer selv ansvaret for handlinger utført med denne Brukers innloggings-ID inntil Talkmore har stengt tilgangen.

Kunden og kundens Brukere vil miste alle sine tilganger til Bedriftsnett uten forvarsel dersom Kunden sier opp Bedriftsavtalen med Talkmore.

Brukernavn og passord til Bedriftsnett er personlig og skal ikke benyttes av andre enn registrerte, autoriserte Brukere av Bedriftsnett. Bruker er ansvarlig for all aktivitet som skjer med sin innlogging. Brukernavn og passord til Bedriftsnett må ikke gjøres tilgjengelig for andre enn den rettmessige Brukeren.

Kunden er ansvarlig for all aktivitet, endringer i oppsett og endringer av avtaleforholdet med Talkmore som utføres innlogget i Bedriftsnett.

Kunden er ansvarlig for å sikre at Talkmore til enhver tid har korrekte og oppdaterte opplysninger om mobiltelefonnummer tilhørende kundens Kontaktperson og Brukere.

Mistenker Kunden at kundens Kontaktperson sin mobiltelefon kan ha kommet på avveie og/eller at uautoriserte personer kan ha fått kjennskap til brukernavn og passord, må tilgangen straks stenges for å hindre misbruk. Kunden er selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tilgangen er stengt.

Kunden er ansvarlig for å stenge tilgangen for Kontaktperson og Brukere dersom disse ikke lenger skal ha tilgang til Bedriftsnett og bærer selv ansvaret for handlinger utført av Brukere inntil Kunden har stengt tilgangen. Tilgang for Brukere kan sperres via Min Bedrift, mens tilgang for Kontaktperson sperres ved å kontakte Talkmore Bedrift kundeservice.

Kunden forplikter seg til alltid å oppgi korrekte og komplette opplysninger, herunder Kunde-, Bruker- og samtykkeinformasjon, ved bestilling og endring av abonnement og tjenester gjennom Bedriftsnett.

Kunden har i forbindelse med all bruk av Bedriftsnett ansvar for å gjøre seg kjent med, og sikre at bestemmelser i personopplysningsloven overholdes.

Kunden er ansvarlig for å utstede nødvendige fullmakt til Kontaktperson. Talkmore er uten ansvar dersom Bedriftsnett benyttes uten tilstrekkelig fullmakt.

Kunden er selv ansvarlig for at Kontaktperson innehar den nødvendige kompetansen for å benytte selvbetjeningsløsningen. Ved behov for brukerstøtte kan Talkmore Bedrift kundeservice kontaktes

Talkmore er ansvarlig for sikkerheten i Bedriftsnett og tilleggstjenester, herunder sikker oppbevaring og håndtering av Kunde- og personopplysninger, brukernavn og passord.

Talkmore er ikke ansvarlig for uriktige opplysninger i Bedriftsnett som skyldes feil i meldinger fra Kunden, eller feil utført av Kontaktperson.

Talkmore er ikke ansvarlige for tap som skyldes brudd på Vilkårene for Bedriftsnett.

Talkmore er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av at Bedriftsnett i en periode ikke er tilgjengelig, eller at tilgjengeligheten er redusert.

Abonnement på tjenesten Bedriftsnett tilbys ikke med oppetidsgaranti. Opplevd tjenestekvalitet og tilgjengelighet vil følge av den til enhver tid ordinære dekningen innenfor mobilnettet.

God kvalitet på tjenesten forutsetter at Kunden følger programvarens anbefalte oppdateringsløp. Dersom Kunden ikke gjennomfører anbefalte programvareoppdateringer, kan dette medføre helt eller delvis bortfall av Bedriftsnett-tjenesten. Dersom Kundens manglende oppdateringer forårsaker problemer for tjenesten eller andre kunder, kan Talkmore velge å stenge Kundens bruk av tjenesten inntil nødvendige oppdateringer er gjennomført.

Talkmores leveranse av Bedriftsnett innebærer behandling av personopplysninger på vegne av Kunden. For de deler av Tjenesten som ikke er telekommunikasjon er Talkmore databehandler, og Kunden er behandlingsansvarlig under personopplysningsloven.

Når Talkmore er databehandler på vegne av Kunden er behandlingen av personopplysninger regulert av særskilte databehandlervilkår. Databehandlervilkårene fremgår av del C i Vilkår for Bedriftsavtale med Talkmore Bedrift.

For tjenester og/eller prosesser hvor Kunden delvis eller i sin helhet er behandlingsansvarlig er det Kundens ansvar å sikre lovlig formål og rettslig grunnlag (hjemmel) for behandlingen av personopplysninger. Kunden skal også sikre at egne brukere av Tjenesten er informert om Tjenesten og hvordan denne fungerer. Endelig har Kunden ansvar for at abonnement som skal ha Tjenesten er registrert hos Talkmore med korrekt navn på Bruker.

Oversikten under inneholder opplysninger som er av relevans for Partenes oppfølgning av databehandlervilkårene.

Talkmore benytter seg av informasjonskapsler og lignende teknologier (som pikselmerker, websignaler, gjennomsiktige bilder, JavaScript og lokal lagring) i Bedriftsnett til ulike formål:

  • Funksjonalitet i Bedriftsnett løsningen: For at Bedriftsnett løsningene skal være enkle og effektive, bruker Talkmore disse teknologiene til å forbedre navigering, presentere informasjon relevant for brukeren mm. Denne informasjonen lagres ikke hos Talkmore etter at brukersesjonen er avsluttet.
  • Analyse av bruksmønstre: Talkmore ønsker stadig å forbedre Bedriftsnettløsningen. Vi bruker derfor disse teknologiene til å analysere hvordan våre brukere benytter nettsider og app.
  • Analyse av digital kommunikasjon: Talkmore ønsker å se effektiviteten til vår kommunikasjon og annonsering i digitale medier, og bruker denne type teknologi til blant annet å registrere antall brukere som besøker Talkmore etter å ha sett en annonse.

Under følger en oversikt over hvilke typer informasjonskapsler og piksler som benyttes i Bedriftsnett, samt informasjon om hvordan de eventuelt kan blokkeres.