Vilkar

Vilkår hos Talkmore Strøm

1. Virkeområde, avtaleparter og vilkår

Disse vilkårene gjelder for avtale om levering av tjenester fra Telenor Norge AS (Telenor), org.nr. 976967631, levert under merkenavnet Talkmore.

Avtaleparter er Telenor ved Talkmore og kunden, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som bruker av tjenesten.

Disse vilkårene regulerer spesifikke forhold som gjelder for levering av tjenester fra Talkmore. Vilkårene gjelder i tillegg til Telenors øvrige avtalevilkår. Se Telenors generelle og spesielle avtalevilkår her https://www.telenor.no/privat/vilkar/. For behandling av personopplysninger, se Telenors personvernerklæring her https://www.telenor.no/om/personvern/ som gjelder tilsvarende for behandling av personopplysninger under merkevaren Talkmore.

Ved eventuell motstrid mellom vilkår skal nærværende, spesielle vilkår for Talkmore ha forrang.

For nærmere informasjon om tjenestene, se talkmore.no eller kontakt Talkmores kundeservice på chat eller via telefonnummer 915 09 915.

2. Priser og gebyrer

Priser og eventuelle gebyrer for de enkelte tjenestene finnes på talkmore.no.

3. Markedsføring

Markedsføring av tjenester levert av Talkmore er å regne som markedsføring fra Telenor Norge AS (Telenor), se også punkt 1 over. Kunden vil motta markedsføring av tjenester fra Telenor i tråd med norsk markedsføringslovgivning. Markedsføring kan omfatte andre tjenester enn de(n) allerede avtalte tjenesten(e) fra Talkmore.

4. Angrerett

Forbrukerkunder som kjøper tjenester ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, kan gå fra avtalen (angre) uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at Talkmore har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

Strømforbruk i perioden fra leveringsstart til leveringsstopp etter mottatt angremelding må i alle tilfeller dekkes av kunden i henhold til den strømprisen som gjelder avtalen.

5. Kundens oppsigelse eller heving

Kunden kan si opp ved å kontakte Talkmores kundeservice via kontaktskjema.

6. Tvister

Dersom en tvist ikke lar seg løse i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Bærum Tingrett som verneting. Vernetinget er ikke bindende for forbrukere.

7. Felles fakturering av strøm og nettjenester

Dersom Talkmore har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Talkmore fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Gjennomfakturering innebærer nettleie og strøm på én faktura. Gjennomfakturering medfører ikke endringer i kunde- og avtaleforholdet mellom kunden og nettselskapet. Kunden gir Talkmore fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

8. Leveringsstart

Leveringsstart ved leverandørbytte skjer normalt innen 14 dager fra bestilling. Ved flytting skjer oppstart fra meldt flyttedato. Kraftleveranse som erstatter leveringspliktig kraftleveranse fra nettselskapet vil få oppstart i henhold til det enkelte nettselskapets retningslinjer.

9. Avregning og fakturering

Talkmores kunder faktureres og avregnes normalt etterskuddsvis hver måned etter avlest forbruk.

Kunden gir Talkmore fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegne, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett.

Kunden gir videre Talkmore rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegne. Talkmore vil foreta utbetaling eller godskrive kunden for beløpet ved neste avregning.

Befriende betaling av gjennomfakturerte nettjenester kan kun skje til Talkmore. Betaling skal skje til Talkmore ved forfall. Ved forsinket betaling av gjennomfakturerte nettjenester har Talkmore rett til å iverksette et hvert innfordringstiltak, herunder inkasso.

Dersom det skulle foreligge årsaker til at gjennomfakturering ikke kan gjennomføres, vil kunden faktureres for nettjenester direkte fra sitt nettselskap.

Ved oppsigelse av kundeforholdet hos Talkmore, opphører også forpliktelsen til gjennomfakturering.

Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Talkmore uten særskilt varsel si opp kundeforholdet.

10. Rasjonering, force majeur

Staten kan under ekstraordinære forhold sette i verk rasjonering, tvangsmessige leveringsinnskrenkninger eller rekvisisjon i henhold til § 6-2 i «Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.» (energiloven). I slike tilfeller forbeholder Talkmore seg retten til å suspendere avtalte pris- og leveringsvilkår, og kunden vil bli fakturert og levert i henhold de faktiske innkjøpspriser og myndighetenes pålegg. Ved opprettelse av nye, eller sammenslåing av eksisterende prisområder, eller ved vesentlig avvik i innkjøpspris mellom prisområdene, forbeholder Talkmore seg retten til å foreta nødvendige tilpasninger i produktet. Talkmore vurderer tidspunkt for oppstart og avslutning av slike ekstraordinære situasjoner. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Talkmores nettsider, eller ved SMS eller e-post der vi har disse opplysningene.

11. Varsling

Endring i pris og betingelser vil bli varslet iht. Energi Norges standardavtale, med dette menes at endring i pris eller betingelser vil bli varslet direkte minimum 30 dager innen endringen trer i kraft. Varsling skjer via e-post og SMS i tillegg til publisering på talkmore.no. Ved reservasjon mot kontakt i digitale kanaler benyttes papirform.

12. Vilkår for øvrig

For punkter som ikke er regulert i disse leveringsvilkår, gjelder Energi Norges standardavtale for levering av elektronisk kraft. Ved eventuell motstrid mellom punkter i disse leveringsvilkårene og Energi Norges standardavtale for levering av elektrisk kraft, gjelder reguleringene i disse leveringsvilkårene.

13. Produkt

Produktet Talkmore Strøm er en spotprisavtale, det betyr at det tas hensyn til at strømforbruket ditt varierer gjennom døgnet. For kunder som har anlegg som er timesmålt, og hvor det registrerte strømforbruket time for time er tilgengelig for Talkmore, faktureres registrert strømforbruk per time multiplisert med områdeprisen fra den nordiske kraftbørsen NordPool. Kunder som har anlegg uten timesmåler faktureres etter et veid gjennomsnitt av spotprisen time for time referert til områdeprisen fra NordPool.

I tillegg til strømprisen kommer et månedsbeløp. Strømprisen og månedsbeløpet inkluderer merverdiavgift og elsertifikater. 

Strømkunder som har et Talkmore mobilabonnement tilknyttet målepunktet Talkmore leverer strøm til, kan oppnå en fordel i form av eksempelvis rabatt eller tilleggstjenester på sin strømavtale. Talkmore forbeholder seg retten til å fjerne denne fordelen så snart strømleveransen opphører. Talkmore forbeholder seg retten til å etterfakturere kunder som har mottatt fordel urett.